вратило

  • 11лајка — (рус. лайка) 1. зоол. вид руско сибирско ловечко куче 2. Лајка име на куче од истоимениот вид што било првиот жив летач во вселената (на 3 ноември 1957 год, во вселенскиот брод Спутник 2) не се вратило живо на Земјата. (скр. од Leitz Camera, по… …

    Macedonian dictionary

  • 12трапез — (грч. trapeza) 1. геом. четириаголник со две паралелни страни 2. спорт, гимнастичка справа што се состои од пречка обесена на две јажиња (висечко вратило) …

    Macedonian dictionary